Vietnamese

Website cuûa UÛy hoäi Nhaân quyeàn xin chaøo möøng quyù vò

Nhieäm vuï cuûa UÛy hoäi laø tranh ñaáu cho nhaân quyeàn caên baûn ñeå laøm cô sôû cho moät xaõ hoäi coâng baèng vaø chính nghóa cho toaøn theå daân chuùng Taân taây lan.

Ñaïo luaät Nhaân quyeàn (Human Rights Act) aán ñònh caùc chöùc naêng cuûa uûy hoäi nhö sau:

 • Tranh ñaáu vaø coå ñoäng tinh thaàn toân troïng, am hieåu vaø bieát quyù troïng nhaân quyeàn trong xaõ hoäi Taân taây lan
 • Khuyeán khích moái quan heä hoøa hôïp giöõa caùc caù nhaân vaø caùc nhoùm khaùc nhau trong xaõ hoäi Taân taây lan
 • Daãn ñaàu, thaåm ñònh, theo doõi, laøm coá vaán, phaân tích vaø lieân heä treân bình dieän coâng baèng cô hoäi vieäc laøm.

Ngoaøi ra, UÛy hoäi coøn giaûi quyeát nhöõng tranh caõi lieân quan ñeán tröôøng hôïp ñuoåi vieäc traùi luaät. Neáu cho raèng mình bò phaân bieät ñoái xöû, quyù vò coù theå nhôø uûy hoäi giuùp ñôõ.

Ñuoåi vieäc Traùi luaät

Theo Ñaïo luaät Nhaân quyeàn 1993 (Human Rights Act 1993) daân chuùng Taân taây lan ñöôïc baûo veä choáng naïn phaân bieät ñoái xöû trong caùc laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng. Theo Ñaïo luaät naøy, uûy hoäi seõ hoøa giaûi caùc tranh caõi lieân quan ñeán tröôøng hôïp ñuoåi vieäc traùi luaät. Phaân bieät ñoái xöû coù theå laø tröôøng hôïp baát hôïp phaùp neáu döïa treân moät hoaëc nhieàu lyù do sau ñaây:

 • Phaùi tính bao goàm thai ngheùn
 • Tình traïng hoân nhaân bao goàm tình traïng soáng chung daân söï
 • Tín ngöôõng
 • Ñaïo lyù
 • Maøu da
 • Chuûng toäc
 • Saéc toäc hoaëc quoác gia nguyeân quaùn
 • Khuyeát taät
 • Tuoåi taùc
 • Chính kieán
 • Coâng vieäc laøm
 • Tình traïng gia ñình
 • YÙ thích tính duïc.

Nhöõng hình thöùc phaân bieät ñoái xöû khaùc cuõng baát hôïp phaùp bao goàm xung khaéc chuûng toäc, saùch nhieãu chuûng toäc, saùch nhieãu tính duïc vaø truø daäp.

Phaân bieät ñoái xöû chæ baát hôïp phaùp khi xaûy ra do moät trong nhöõng lyù do bò ngaên caám vaø moät trong nhöõng laõnh vöïc bò ngaên caám cuûa cuoäc soáng coâng coäng nhö:

 • Hoaït ñoäng Chính phuû hoaëc laõnh vöïc coâng quyeàn
 • Nhaân duïng
 • Ñöôïc ñi hoïc
 • Söû duïng caùc nôi, xe coä vaø phöông tieän coâng coäng
 • Cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï
 • Cung caáp ñaát, nhaø cöûa vaø choã ôû
 • Caùc hieäp hoäi coâng ngheä vaø chuyeân nghieäp, toå chöùc coâng nhaän khaû naêng vaø toå chöùc daïy ngheà
 • Moái quan heä coäng taùc.

Ngoaøi ra, Ñaïo luaät naøy coøn qui ñònh moät soá caùc boái caûnh maø vieäc phaân bieät ñoái xöû coù tính caùch hôïp phaùp, ñöôïc goïi laø nhöõng tröôøng hôïp ‘ngoaïi leä’. Muoán bieát theâm chi tieát veà vaán ñeà phaân bieät ñoái xöû, xin quyù vò lieân laïc vôùi uûy hoäi theo moät trong nhöõng caùch thöùc ñöôïc trình baøy döôùi ñaây.

Giaûi quyeát Tranh caõi

Toaùn Giaûi quyeát Tranh caõi (Disputes Resolution Team) cuûa UÛy hoäi coù traùch nhieäm giaûi quyeát caùc tranh caõi. Caùc Hoøa giaûi vieân trong Toaùn ñeàu voâ tö vaø khoâng ñaïi dieän cho baát cöù beân naøo trong cuoäc. Dòch vuï giaûi quyeát tranh caõi laø dòch vuï:

 • Mieãn phí
 • Rieâng tö vaø giöõ kín chi tieát cuûa ngöôøi lieân heä
 • Khoâng ñoøi hoûi caùc beân phaûi môøi luaät sö ñaïi dieän.

Muïc ñích cuûa tieán trình giaûi quyeát tranh caõi cuûa uûy hoäi laø tìm ñöôïc giaûi phaùp coâng baèng vaø höõu hieäu caøng sôùm caøng toát vaø coù theå goàm caû tieán trình hoøa giaûi, baèng nhöõng caùch thöùc sau ñaây:

 • Thö tín
 • Ñieän thoaïi
 • Hoïp tröïc dieän

Vieäc giaûi quyeát döùt khoaùt caùc tranh caõi coù theå bao goàm moät soá giaûi phaùp nhö ngoû lôøi xin loãi hoaëc ñoàng yù khoâng phaân bieät ñoái xöû trong töông lai.

Caùch thöùc neâu khieáu naïi

Neáu muoán khieáu naïi theo Ñaïo luaät Nhaân quyeàn, xin quyù vò lieân laïc vôùi Ñöôøng daây Thoâng tin (Infoline) cuûa uûy hoäi:

 • Ñieän thoaïi: 0800 496 877 (ñieän thoaïi mieãn phí)
 • Fax: 09 375 8611 ghi (Attn: InfoLine)
 • Email: infoline@hrc.co.nz
 • Ñieän thoaïi ñaùnh chöõ (TTY): 0800 150 111

Ñöôøng daây Thoâng tin (Infoline) cuûa uûy hoäi söû duïng dòch vuï Ñieän thoaïi Ngoân ngöõ, dòch vuï naøy do Vaên phoøng Saéc toäc Söï vuï (Language Line) cung caáp, ñeå giuùp quyù vò noùi chuyeän vôùi ngöôøi khaùc baèng tieáng Vieät.

Döôùi ñaây laø moät soá noái keát cuûa caùc nguoàn thoâng tin khaùc baèng [ tieáng Vieät] taïi website naøy:

Back to top