Soka Gakkai International of New Zealand

Soka Gakkai International of New Zealand Board unanimously passed a resolution to endorse the National Statement on Religious Diversity on 15 April 2007.

Back to top