NZ Human Rights Commission - Accessible HTML Document

Fakahoha’asi ‘o fakataumu’a kihe vā ‘o e nonofo ‘a Fefine mo Tāngata

Sexual harassment - Tongan translation 

Koe hā ‘a e fakahoha’asi ‘o fakataumu’a ki he vā ‘o e nonofo ‘a Fefine mo Tāngata? 

Ko e fakahoha’asi ‘o fakataumu’a ki he nonofo ‘a fefine mo tāngata, ‘oku ‘ ikai ke talitali lelei pe fiema’ u pe ko ha to’onga ‘ulungāanga ‘oku ta’e fe’unga, ‘oku fa’a toutou fai pe tō ki tu’a ‘o fu’u lahi fe’unga kene uesia koe.

Ko e kupu’i lao ki he Ngaahi Totonu koia ‘a e Tāngata, ‘oku ne tu’utu’uni ke ta’efakalao eni ‘i he ‘ene hoko ‘ i he:

Ki ha ha toe fakaikiiki ange, fetu’utaki ki he Komisoni ki he Ngaahi Totonu ‘a e Tāngata ‘i he telefoni ta’etotongi ko eni,́ 0800 496 877.

Ko e ngaahi fakatātā ‘o e fakahoha’asi ‘o fakataumu’a ki he vā ‘o e nonofo ‘a fefine mo Tāngata

Mahalo pe kuo ‘osi fakahoha’asia koe ‘o fakataumu’a ki he vā ‘o e nonofo ‘a fefine mo Tāngata, kapau:

Ko e ‘uhinga ‘oku totonu keke fai ai ha me’a

‘Oku ‘ikai totonu keke fakama’uma’u mo tali e fa’ahinga ‘ulungāanga ta’e faka’apa’apa ko ‘eni ́

Ko e ‘ uhinga ‘ oku hala ai ‘a e fakahoha’asi ‘o fakataumu’a ki he vā ‘o e nonofo ‘a Fefine

Hokosia kiate kita 

Ko e kupu’i lao koia ‘a e Ngaahi Totonu ‘a e Tangata, ‘oku ne malu’i e kakai mei ha’a nau hoko ko ha tokotaha ke hokosia kiai e fa’ahinga ‘ulungāanga ni koe‘uhi ne nau fetu’utaki ki he Komisoni fekau’aki pea mo e fakahoha’asia ko eni ́, pe na’a nau kau ‘I ha kē pe vā lau pe na’e poupou ki ha tokotaha kehe ke fai ha lāunga.

Ko e hā e me’a teke lava ‘o fai fekau’ aki mo e fakahoha’asi ‘o fakataumu’a ki he vā ‘o e nonofo ‘a Fefine ni.

Kapau he’ ikai ke ngāue eni pe ‘oku ke pehē ‘oku ta’e taau, teke lava ‘ o kumi tokoni mei he:

Fakatokanga’i ange: Neongo kuo mau feinga ke fai homau lelei taha ke ‘oatu ‘a e fakaikiiki tonu taha, ka ‘oku ‘ ikai totonu ke lau ko ha fale’i faka lao ‘eni.


Fetu’utaki ki he Komisiona ki he ngaahi totonu ‘a e Tāngata