NZ Human Rights Commission - Accessible HTML Document

Āmioga fiafai`āiga fa’asoesā 

Sexual harassment - Samoan translation

‘O le ā lenei mea o āmioga fiafai`āiga fa’asoesā

‘O āmioga fiafai`āiga fa’asoesā o āmioga lē taupulea e lē fia taliaina ‘ua fai so’o pe ‘ua telē lona a’afiaga ‘ua fai ma mea ‘ua āfāina ai ‘oe.

‘Ua ‘avea lea ma solitulāfono i lalo o Tulāfono o Āiā Tatau pe‘āfai ‘ae tupu i totonu o:

Mo nisi fa’amatalaga, fa’afeso’ota’i le Komisi o Āiā Tatau i le telefoni o laina fa’amatalaga e leai se totogi 0800 496 877.

Fa’ata’ita’iga o āmioga fiafai`āiga fa’asoesā

‘Ua ono a’afia ‘oe i āmioga fiafai`āiga fa’asoesā pe ‘afai:

Māfua’aga e tatau ai ona fai sau gāoioiga

E leai se mea e te taliaina ai amio fa’asoesā fiafai’`aiga ‘e te lē mana’o ai

Māfua’aga e sesē ai āmioga fiafai`āiga fa’asoesā

A’afia fua

E puipuia e le Tulafono o Āiā Tatau tagata mai le a’afia fua ona ‘ua latou fa’afeso’ota’ia le Komisi e uiga i āmioga fa’asoesā, ‘olo’o a’afia ai i faigā ‘upu po’o le lagolagoina o isi tagata i le faia o se fa’aseā.

Se mea e mafai ona ‘e faia e uiga i āmioga fiafai`āiga fa’asoesā

‘Afai e lē mafai, pe lē talafeagai, e mafai ona ‘e sa’iliina se fautuaga ma se lagolaga mai i:

Fa’amatalaga: ‘Ona ‘o la matou taumafai e faia nei fa’amatalaga ma le sa’o ‘ato’atoa, e lē tatau ai ona ta’ua o se fautuaga fa’aletulāfono.


Fa’afeso’ota’i le Komisi o Āiā Tatau