NZ Human Rights Commission - Accessible HTML Document

Fakahoha’asi pe ngaahi kovi’i makatu’unga ‘i he matakali pe lanu

Racial Harassment - Tongan translation


Koe hā ‘a e Fakahoha’asi pe Ngaahi kovi’i makatu’unga ‘i he matakali pe lanu?

Ko e fakahoha’asi pe ngaahi kovi’i makatu’unga ‘i hoto matakali pe lanu, ko e ‘ulungaānga ia ‘ oku Lau Lanu, fakamamahi, pea ‘oku fa’a toutou fai, pea taimi ‘e ni’ihi ‘e fakatu’utāmaki fe‘unga ke ne uesia ai mo koe.

Ko e Human Rights Act pe Lao koia Ma’ae Ngaahi Totonu ‘a e Tangata, oku ne tala koe maumaulao eni ‘I he:

Tokotaha ko ia ‘oku fai ki ai ‘a e ‘ulungāanga kovi ni

Ko e Ngaahi Totonu ‘a e Tangata ‘oku ne malu’i e kakai mei hono ngaahi kovi’i pe fakahoha’asia kinautolu. koe‘uhi ne nau fetu’utaki mai ki he Komisiona fekau’aki mo hono hoha’asi kinautolu, pe, ne nau kau ki ha vālau pe fakakikihi, pe ne nau poupou ki ha tokotaha kehe ke fai ha lāunga.

Ngaahi fakatātā pe tatau ‘o e Fakahoha’asi pe ngaahi kovi’i makatu’unga ‘i he matakali pe lanu

Ko e fakahoha’asi pe ngaahi kovi‘i makatu’unga ‘i he matakali pe lanu, ‘oku lava pe, ko ha to‘onga lea, tohi pe me’a ‘oku te lava ‘o mamata ki ai pe ko ha me’a ne fai mai kia kita.

Mahalo pe, kuo ‘osi fakahoha’asia ko e ha taha makatu’unga ‘i ho’o matakali pe lanu, kapau:

Taimi ‘e ni’ihi ko e Fakahoha’asi pe ngaahi kovi’i makatu’unga ‘i he matakali pe lanu ‘oku ‘ikai ke taumu’a ke ‘uhinga pehē. Ko e tokotaha ko ē ‘oku ne fai ‘a e ngaahi ‘ulungāanga pehē, taimi ‘e ni’ihi, he ‘ikai ke ne ‘ilo ‘e ia, ‘oku ne fai e ‘ulungāanga ni, pea ‘oku ‘I ai hono ngaahi nānunga, ‘e lava pe ke kei fakahā kiate kinautolu. Ko e me’a ‘oku mahu’inga, pe ‘oku uesia Koe pe ha ni‘ihi kehe.

Ko e ‘uhinga ‘oku hala ai ‘a e pe fakahoha’asi tu’unga ‘i hoto matakali

‘Uhinga ‘oku totonu ai ke ke fai ha me’a

‘Oku ‘ikai totonu keke, fakama’uma’u mo ke tali ha fa’ahinga tō’onga pe ‘ulungāanga lau lanu ‘oku ‘ikai ke ke sai’ia ai.

Ko e me’a te ke lava ‘o ala fai fekau’aki mo e Fakahoha’asi pe Ngaahi Kovi’i makatu’unga mei he matakali pe lanu

Kapau ‘oku ‘ikai ke ngāue ‘eni, pe ‘oku ta’etaau, te ke lava ‘o kumi fale’i mo e tokoni mei ha:

Kātaki ‘ o fakatokanga’i ange : Neongo kuo mau feinga ke fa’u e fakamatala ni ke tonu ta’e‘iai ha veiveiua, ka ‘ oku ‘ ikai totonu ke lau eni ko ha fale’i fakalao.

Komisiona ki he Ngaahi Totonu ‘a e tangata